Εγκατάσταση Mathematica σε περιβάλλον Linux

Εγκατάσταση Wolfram Mathematica 7.0 Η εγκατάσταση γίνεται αποκλειστικά στο terminal. Αρχικά πηγαίνουμε στο directory που είναι το cdrom ...